Kuriste Haridusseltsist

Seltsi nimetus ja olemus

Kuriste Haridusselts on vabatahtlikul tegevusel põhinev mittetulundusühing, mis ühendab endas Käina vallas Kuriste, Taterma, Aadma, Lelu, Ühtri, Ligema külade piirkonna elanikke, samuti samast piirkonnast pärit või selle piirkonnaga seotud inimesi.

Kuriste Haridusselts on 1920-1940 aastail tegutsenud Kuriste Hariduselts "Juta" tegevuse jätkaja.
Seltsi inglise keelne nimetus on Kuriste Educational Society.

Seltsi asukoht ja asutamise aeg

Seltsi juhatuse asukoht on Taterma küla, Käina vald.
Selts on asutatud 7. septemberil 1997 aastal.

Seltsi tegevuse eesmärgid ja ülesanded

Selts seab oma eesmärgiks Käina valla Kuriste, Taterma, Aadma, Lelu, Ligema, ܜhtri külade piirkonna elanike vaimsuse ja kultuurielu edendamise.

Seltsi ülesanneteks on:

  • Kuriste Haridusseltsi tegevuskeskuse rajamine.
  • Enesetäienduskursuste korraldamine piirkonna elanikele.
  • Piirkonna kultuuriväärtuste kogumine, tutvustamine ja säilitamine.
  • Endisaegsete traditsioonide taaselustamine piirkonnas.
  • Kuriste Taterma Aadma Lelu Ligema ܜhtri piirkonnast väljarännanud elanike kaasamine seltsi töösse.
  • Mitmesuguste kultuuriürituste korraldamine, mis aitavad kaasa seltsi eesmärkide edendamisele.
Selts teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste samasihiliste organisatsioonidega nii kodu kui välismaal.

Seltsi juriidiline alus

Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivaist seadustest, mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast. Tal on vastav sümboolika ning iseseisev bilanss ja õigus avada pangaarveid.

Seltsi liikmeskond

Seltsi liikmeks võib olla isik, kes tunnistad Seltsi põhikirja ja tahab kaasa aidata Seltsi tööle.
Uusi liikmeid võtab vastu Seltsi juhatus kirjaliku sooviavalduse põhjal. Juhatuse poolt tagasi lükatud avalduse võib liikmelisuse taotlemiseks esitada üldkoosolekule.